Tagarchief: vzw Groen Licht Vlaanderen

Competentieprognose mondt uit in actieplan

foto-1-competentieprognose
Lees het gehele artikel

Onderzoeksbureau Mpiris legt de laatste hand aan haar competentieprognose voor de verlichtingssector. Op vraag van vzw Groen Licht Vlaanderen en dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid bestudeert Mpiris de sector en geeft het een duidelijk en gedocumenteerd zicht op de verwachte veranderingen. Het stelt ook een actieplan op waarmee de stakeholders aan de slag kunnen gaan.

Waarom een competentieprognose?
De transitie van klassieke lichtbronnen naar ledverlichting is een feit. Maar daar houdt het zeker niet op qua evolutie binnen de verlichtingssector. Vandaag gonst het volop rond de digitalisering en informatisering waardoor een verlichtingstoestel meer kan doen dan enkel zorgen voor het nodige licht. Daarnaast zijn ook Human Centric Lighting en nieuwe businessmodellen hot. Mpiris onderzocht grondig de sector, sprak uitgebreid met een hele reeks betrokken partijen en kon zo drie pijlers identificeren waarin de verschuivingen qua competenties verwacht worden. Deze verschuivingen hebben uiteraard hun implicaties op het personeel. Zijn zij voldoende gewapend om deze aanpassingen op te vangen? Hoe moet Vlaanderen hierop inspelen? De competentieprognose mondt uit in een actieplan waarmee concrete projecten uitgewerkt kunnen worden.

Productontwikkeling
Concreet gaat het in de studie rond deze drie pijlers: productontwikkeling van verlichtingstoestellen, lichtontwerp en data-driven services. Het blijft niet bij de opsomming ervan, elke pijler wordt gedetailleerd uitgewerkt. Een interviewronde bij een hele reeks spelers was het beginpunt. Per pijler identificeerde Mpiris een reeks aandachtspunten die belangrijk zijn of zullen worden en die de nodige implicaties op zowel het bedrijf als het personeel zullen hebben. Bij productontwikkeling gaat het onder meer om de intrede van nieuwe materialen en productietechnieken en de integratie van verschillende technieken en systemen. 

Uiteraard zorgt dit er voor dat de betrokkenen de nodige kennis moeten hebben van dit alles. Johan Desseyn van Mpiris: “De verwachting is dat, nog meer dan nu, zal geëvolueerd worden naar modulaire systemen in plaats van individuele toestellen. Door de integratie van systemen en technieken zullen meer en intensere samenwerkingen ontstaan, met de nodige impact op verschillende departementen binnen een bedrijf.”

Mpiris

De resultaten van de gesprekken, bedrijfsbezoeken en de eigen bevindingen van Mpiris leidden tot een actieplan.

Lichtontwerp
Bij het opmaken van een lichtontwerp zal, naast de kosten- en energie-efficiëntie en het visueel comfort, ook rekening moeten gehouden worden met Human Centric Lighting. De implementatie ervan zal echter het ontwerp zelf complexer maken. Daarenboven zullen meerdere kennisdomeinen moeten worden aangesproken (sturingen, bedieningen, wetenschappelijk inzicht omtrent het effect van licht op het welzijn) wat meer begeleiding met zich meebrengt. Ook de integratie van verschillende technieken en systemen zal zijn impact hebben. Uit de mogelijke (internationale) samenwerking met verschillende partners uit verschillende sectoren vloeit de noodzaak aan een grotere talenkennis en meer leer- en absorptievermogen voort. 

Data-driven services
De mogelijkheid om data te bekomen via een verlichtingstoestel opent een hele reeks perspectieven. Samenwerkingen en partnerships komen zo binnen handbereik waardoor meer tijd zal worden besteed aan overleg en afstemming. De uitbouw van bijvoorbeeld ‘Light as a service’ impliceert een aangepaste verkooptechniek en dito onderhandelingswijze.

Stuurgroep
Doorheen de gehele looptijd van de competentieprognose werd een uitgebreide stuurgroep op de hoogte gehouden via enkele stuurgroepvergaderingen. Tijdens de slotvergadering werd een definitief actieplan voorgesteld en goedgekeurd. Desseyn: “Met het actieplan geven we een gemotiveerd advies mee aan al wie interesse heeft. De concrete invulling ervan laten we aan hen over, al blijven we beschikbaar om mee te denken.”

‘Intellicht’: project rond intelligente lichtregelsystemen

intellicht
Lees het gehele artikel

Tecnolec (Volta), WTCB (Labo Licht), het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen bundelen de krachten in het project ‘Intellicht’. De initiatiefnemers willen hiermee het grote potentieel van een performante lichtregeling benadrukken en een aantal serieuze uitdagingen uit de weg ruimen.

Noem twee manieren om energie te besparen met verlichting en de antwoorden zullen bijna altijd unaniem zijn: gebruik ledverlichting en een vorm van lichtregeling. Liefst nog een combinatie van beide. Ledverlichting heeft de voorbije jaren zijn plaats in de sector veroverd. De meeste nieuwe verlichtingsinstallaties worden standaard uitgerust met ledverlichting, vooral dankzij de steeds beter wordende prestaties. De energiebesparing die je met ledverlichting kan bereiken, is al groot. Een performante vorm van lichtregeling doet daar nog een schep bovenop. Toch als deze op de juiste manier wordt geïnstalleerd en afgesteld. En daar wringt volgens de initiatiefnemers nog te vaak het schoentje, met soms nefaste gevolgen voor de potentiële energiebesparing én het visueel comfort.

Waarom is Intellicht nodig?
De organisatoren menen dat het qua systeem- en componentkeuze ontbreekt aan een neutraal overzicht met pro’s en contra’s van de verschillende systemen. Informatie over ‘wat waar toepassen’ is ook onvoldoende aanwezig. Daarnaast stellen ze vast dat er onvoldoende tijd wordt voorzien voor een goede afstelling én nazorg via opvolging, de zogenaamde inbedrijfstelling. Last but not least: de integratie van een regelsysteem in een groter geheel. Dit gebeurt meer en meer waardoor de doelgroep van het project – installateurs, architecten en studiebureaus – ook te maken krijgt met IT en andere installaties. Een houvast is nodig.

Concrete doelstellingen
‘Intellicht’ wil duidelijkheid scheppen rond regel- en stuurmogelijkheden voor verlichting. De effectieve toepassing ervan, inclusief de installatie, de integratie, de inregeling en de opvolging, zullen eveneens uitgebreid aan bod komen. Het belang van inbedrijfstelling zal worden aangetoond, net als de meerwaarde van bijkomende functionaliteiten.

Hoe?
In de schoot van ‘Intellicht’ zal worden gewerkt op verschillende vlakken. Zo zal er tijdens een reeks initiatieven (workshops, rondetafels, 1-op-1-acties) rechtstreeks interactie met de doelgroep zijn. Een tweede pijler betreft directe kennisverspreiding via infoavonden en lezingen. Deze zullen worden georganiseerd in samenwerking met groothandels. Een derde pijler houdt de kennisverspreiding in via video’s en een interactief e-learningplatform.

Informatie over ‘Intellicht’
‘Intellicht’ is een project dat voor 80 procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het project is van het type VIS-trajecten IV. Deze trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis en/of technologieën rond bewezen innovaties bij een ruime groep van bedrijven, ofwel VIS (Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband). Het aantal bedrijven dat uiteindelijk deze innovatie, kennis of technologie succesvol gebruikt of implementeert staat centraal. Dit aantal is meteen de belangrijkste succesindicator (KPI). ‘Intellicht’ zal twee jaar duren. In september dit jaar werd het startschot gegeven, het einde is voorzien eind augustus 2020. Tecnolec (Volta), WTCB (Labo Licht) en Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven, Technologiecampus Gent) werken hieraan samen.

Vzw Groen Licht Vlaanderen ligt aan de basis van de projectaanvraag.